OKOLJSKI PROGRAMI

 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami
in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
V primeru odobrenih sredstev nad 10.000 € se doda še:
Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska- podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi
okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so
usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in
upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila
spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko
prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka
zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika
okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje
krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Primer za označevanje za aktivnosti iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila
Glavne aktivnosti: upravičenec navede opise tistih operacij, v katere je vključen:

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO
Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K
izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem
mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba
vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in
povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

OPERACIJA HMELJARSTVO
Operacija »Hmeljarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in
voda prispeva z obogatitvijo tal z organsko snovjo in hranili, povečevanjem deleža humusa v tleh,
izboljšanjem zračno vodnega režima v tleh, preprečevanjem nekontroliranega gnitja in samovžiga
hmeljevine, kar omogoča pridobivanje kvalitetne organske mase in njeno vračanje na kmetijska
zemljišča.

OPERACIJA SADJARSTVO
Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in
izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev,
prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO
Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je
ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE I
Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je
ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za
operacijo velja omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne
morejo vključiti v operacijo Trajno travinje II.

OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE II
Operacija »Trajno travinje II« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je
ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za
operacijo velja omejitev intenzivnosti gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki nimajo travnikov velikosti nad 1 ha in se zato
ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje I.

OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI
Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na
ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni

Primer za označevanje za aktivnosti iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila
tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe.
Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in travniških kvalifikacijskih vrst
območij Natura 2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in
pestri.

OPERACIJA TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV
Operacija »Traviščni habitati metuljev« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja
na ekološko pomembnih območjih, kjer se pojavljata dve zelo ogroženi kvalifikacijski Natura 2000
vrsti metuljev: strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in temni mravljiščar (Maculinea nausithous).
Namenjena je spodbujanju izvajanja kmetijskih praks, ki so prilagojene ekološkim zahtevam teh dveh
vrst metuljev in omogočajo njuno dolgoročno ohranjanje in varovanje.

OPERACIJA HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV
Operacija »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih
praks in se izvaja na območjih Natura 2000, kjer se pojavljajo ptice vlažnih ekstenzivnih travnikov.
Namenjena je varovanju travniških ptic, ki gnezdijo na tleh.

OPERACIJA STELJNIKI
Operacija »Steljniki« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na habitatih
nekaterih kvalifikacijskih vrst metuljev na območjih Natura 2000. Namenjena je ohranjanju steljnikov
(travniki, ki se kosijo v poznem poletju) in s tem vrst, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo (košnjo le
enkrat letno ali celo enkrat na dve leti), kot na primer barjanski okarček (Coenonympha oedippus).

OPERACIJA VODNI VIRI
Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih
območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta
upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k
ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

OHRANJANJE HABITATOV STRMIH TRAVNIKOV
Operacija »Ohranjanje habitatov strmih travnikov« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks in
se izvaja na travnikih z nagibom 50 % ali več. Namenjena je ustrezni rabi strmih travnikov, ki omogoča
ohranjanje travniških habitatov na strmih legah in s tem različnih redkih prosto živečih rastlinskih in
živalskih vrst, prispeva pa tudi k zmanjševanju nevarnosti za erozijo in ohranjanju mozaičnosti
kmetijske krajine.

OPERACIJA GRBINASTI TRAVNIKI
Operacija »Grbinasti travniki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na območju
grbinastih travnikov. Grbinasti travniki so posebnost kmetijske krajine in naravne dediščine, ki zaradi
težke ročne obdelave izginjajo. Operacija je namenjena ohranjanju kmetovanja in tipične krajine,
naravnih posebnosti ter habitatov za mnoge rastlinske in živalske vrste.

Primer za označevanje za aktivnosti iz naslova ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska- podnebna plačila
OPERACIJA REJA DOMAČIH ŽIVALI NA OBMOČJU POJAVLJANJA VELIKIH ZVERI
Operacija »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri« pomeni spremembo obstoječih
kmetijskih praks. Namenjena je zagotavljanju sobivanja z velikimi zvermi (rjavim medvedoma in
volkom) in ohranjanju ugodnega stanja njihovih populacij, kakor tudi kvalifikacijskih travniških
habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000.

OPERACIJA PLANINSKA PAŠA
Operacija »Planinska paša« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks in je namenjena
ohranjanju okoljske, kulturne in krajinske raznovrstnosti planin, prispeva pa tudi k ohranjanju
habitatov visokogorskih travišč.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks.
Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni
habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih
ogroženih vrst.

OPERACIJA OHRANJANJE MEJIC
Operacija »Ohranjanje mejic« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks in je namenjena
ohranjanju mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč. Mejice služijo kot zatočišča, preletni
koridorji in prehranjevalni habitati za številne prosto živeče živalske vrste, zato jih je treba varovati,
ohranjati in obnavljati.

OPERACIJA REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE REJE
Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih
kmetijskih praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje
reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega
določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme
goveda, konjev, prašičev, ovc, koz in kokoši.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA
Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo
obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske
variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic,
hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

JAVNI RAZPISI

 

9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP M04.1_09b
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave
NAZIV AKTIVNOSTI
Postavitev oziroma obnova sadovnjakov ter nakup in postavitev mreže proti toči iz naslova podukrepa M04.1_09b Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
POVZETEK
Sadjarstvo Frešer je pridobilo finančno pomoč iz navedenega podukrepa. Naložba je bila potrebna zaradi težnje po stalni obnovi izrojenih sadovnjakov in prilagoditev sort, ki so zanimive na trgu.
Investicija vključuje tudi postavitev mreže proti toči.
GLAVNE DEJAVNOSTI V INVESTICIJI
Naprava nasada sočasno z postavitvijo opore za mrežo ter nakup in postavitev mrež v intenzivnih nasadih jablan na površini 1,07 ha. Nasad Kozolec, GERK1936054
Naprava nasadov sočasno z mrežo proti toči
 Priprava tal za postavitev trajnega nasada
 Postavitev opore sočasno z mrežo ( bambus palice, oporne žice, sponke)
 Sajenje in oskrba v prvem letu
 Prispevek v naravi- lastno strojno in ročno delo
Mreža proti toči
 Gradbeno obrtniška dela (stebri, žica, sidra,sponke)
 Mreža proti toči (žice, kape, obroči, sponke…)
 Prispevek v naravi- lastno strojno in ročno delo
CILJ INVESTICIJE
 Obnovitev izrojenih sadovnjakov
 Prilagoditev sort jablan tržnim razmeram
 Povečanje deleža zaščitenih sadovnjakov s protitočno mrežo
 Stabilizacija dohodkov na našem kmetijskem gospodarstvu
PRIČAKOVANI REZULTATI
 Povečanje tržne proizvodnje
 Konkurenčnost na trgu
 Zaščita pred naravnimi nesrečami
 Povečanje produktivnosti